กิจกรรมพิเศษ

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า

โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร Healthy & Safety Day โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2565 MFU-MCH Power Walk

26 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร Healthy & Safety Day โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. กิจกรรมเดือนเมษายน 2565 MFU-MCH Stretching

28 เมษายน 2565 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าห

โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร Healthy & Safety Day โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. กิจกรรมเดือนมีนาคม 2565 MFU-MCH Virtual Run (Challenge 30 Day 30 KM)

24 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าห

โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร Healthy & Safety Day โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2565 MFU-MCH Farm

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทย

โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร Healthy & Safety Day โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. กิจกรรมเดือนมกราคม 2565 MFU-MCH Happy Body

วันที่ 20 มกราคม 2565 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพภายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 12 มกราคม 2565 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านการรับรองระดับขั้นการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัคร ผู้ประกอบการบริการร้านอาหาร

📣 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 🔥รับสมัคร

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีดำหัว ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 28 เมษายน 2565 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว

บริษัท แลคตาซอย จำกัด ได้สนับสนุนนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มตามแคมเปญ “ซัง ซัง…รักกัน”

วันนี้ 18 เมษายน 2565 บริษัท แลคตาซอย จำกัด ได้สนับสนุน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือและให้การสนับสนุนทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 สำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาล

Total Views: 1225 ,