หน่วยงาน

ฝ่ายการแพทย์

หน่วยงาน อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์
งานการแพทย์ 053-914-020
งานเภสัชกรรม rx.mch@mfu.ac.th 053-914-107
งานรังสีวิทยา xray.mch@mfu.ac.th 053-914-130
งานพยาธิวิทยา lab.mch@mfu.ac.th 053-914-114
งานกายภาพบำบัด pt.mch@mfu.ac.th 053-914-127
งานทันตกรรม
งานนิติเวช
งานสนับสนุนการเรียนการสอน
งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน 053-914-120
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด cathlab.mch@mfu.ac.th 053-914-142

ฝ่ายการพยาบาล

หน่วยงาน อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์
งานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 053-914-138
งานพยาบาลผู้ป่วยนอก 053-914-117
งานรังสีวิทยา xray.mch@mfu.ac.th 053-914-130
ศูนย์โรคหัวใจจุน – สุนทรี วนวิทย์ opdheart.mch@mfu.ac.th 053-914-146
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ตา opdeye.mch@mfu.ac.th 053-914-145
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หู คอ จมูก opdent.mch@mfu.ac.th 053-914-147
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก เด็ก opdped.mch@mfu.ac.th 053-914-163
งานพยาบาลผู้ป่วยใน 053-914-064
หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด ccu.mch@mfu.ac.th 053-914-141
งานพยาบาลผู้ป่วยหนัก 053-914-165
งานพยาบาลผู้ป่วยหนัก 053-914-165
งานพยาบาลผ่าตัด or.mch@mfu.ac.th 053-914-151
งานพยาบาลวิสัญญี anes.mch@mfu.ac.th 053-914-152
งานพยาบาลสูตินรีเวชกรรม lr.mch@mfu.ac.th 053-914-144

ฝ่ายบริหาร

หน่วยงาน

 

อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์
งานบริหารทั่วไป admin.medical-center@mfu.ac.th 053-914-017
งานทรัพยากรบุคคล hr.mch@mfu.ac.th 053-914-038
งานพัสดุ procure.mch@mfu.ac.th 053-914-024
งานการเงินบัญชีและงบประมาณ finance.mch@mfu.ac.th 053-914-048
งานอาคารสถานที่ building.mch@mfu.ac.th 053-914-011
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ datacenter.mch@mfu.ac.th 053-914-174
งานจัดการทรัพย์สินและการตลาด pr.medical-center@mfu.ac.th 053-914-199
งานประสานสิทธิ์การแพทย์ 053-914-110
งานโภชนาการ nutrition.mch@mfu.ac.th 053-914-026
งานสนับสนุนการบริการ ss.mch@mfu.ac.th 053-914-027
งานพัฒนาคุณภาพองค์กร qic.mch@mfu.ac.th 053-914-006

Total Views: 11744 ,