คณะผู้บริหาร

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————


อ.ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————


อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————


ศาสตราจารย์คลินิก พลตรี
นายแพทย์อภิชัย ลีละสิริ

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


นางสาวประชิด ศราธพันธ์ุ

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


นางสาวศุภรัตน์ ไก่ฟ้า

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง